Osnovni podatki

Kemična formula Ar
Gostota plina pri 20 ºC ρ20 = 1,663 kg/m3
Gostota plina pri 0 ºC in 1,013 bar ρ0 = 1,78 kg/m3
Gostota pri temperaturi vrelišča ρTV = 1,393 kg/l
Vrelišče Tv = -185,8 ºC
Tališče TR = -189,4 ºC
Kubična temperaturna razteznost Β = 0,003676 [K-1]
Plinska konstanta R = 208,2 J/kgK
Specifična toplota cp = 523 J/kgK
Molekularna teža M = 39,944
Kritična temperatura Tk = -122,5 ºC
Kritični tlak pk = 48,7 bar
Izparilna toplota R = 163,9 KJ/kg

 

Splošne lastnosti

Argon je inertni plin brez barve, vonja in okusa in ni strupen. Kemično se ne spaja. V vodi se slabo topi. Utekočinjen je težji od vode.

Pridobivanje

Kisikarna SPG pridobiva argon pri frakcionirani destilaciji utekočinjenega zraka (zrak vsebuje 0,13 % Ar). Iz kolone se odvaja v posebno čistilno napravo, kjer se izloči plinasti kisik s pomočjo katalitičnega zgorevanja vodika, dušik pa se izloči v posebni argonski koloni. Proizvodnja argona v SPG je 115 Nm3/h v tekočem stanju.

Uporaba

Proizveden argon je zelo čist. Dosežena čistoča je 99,999. Uporabljamo ga za zaščitno atmosfero pri varjenju in rezanju, za zaščitno atmosfero pri proizvodnji nekaterih barvnih kovin, pri vlivanju kovin, polnjenju fluorescentnih cevi in gajgerskih števcev, pri raznih znanstvenih postopkih itd.

Skladiščenje in transport

Podjetje TPJ ima sodobno polnilnico plinastega argona v jeklenke zmogljivosti 200 kg argona na uro. Argon se polni v jeklenke ali snope jeklenk do tlaka 200 bar in se kot takšnega prevaža do prodajno – distribucijskih centrov po Sloveniji ali direktno h kupcem.

Za prevoz utekočinjenega argona ima TPJ na razpolago lastne cisterne za prevoz, ki so skladne predpisom ADR. Pri kupcih – porabnikih se tako dostavljeni utekočinjeni argon (LAR) pretoči v stabilen kriogeni skladiščni rezervoar različne prostornine in delovnega tlaka. Nivo in tlak argona v rezervoarju je telemetrično nadziran, informacije se prenašajo v distribucijski center na Jesenicah, ki skrbi, da je neodvisno od kupca, v rezervoarju zmeraj zadostna količina za nemoteno obratovanje. Za uplinjanje argona za rabo na trošilih služijo zračni uplinjevalniki. Postrojenje deluje avtomatsko brez potrebnega nadzora ali posluževanja kupčevega osebja.

Varnostni ukrepi pri delu z argonom

Argon ni strupen, prevelika koncentracija v zraku pa lahko povzroči pri dihanju zadušitev. Za delo s tekočim argonom veljajo enaki varnostni ukrepi kot pri tekočem dušiku. Obvezna je uporab osebnih zaščitnih sredstev in zagotovljena mora biti zadostna ventilacija prostora.