Osnovni podatki

Kemična formula N2
Gostota plina pri 20 ºC ρ20 = 1,165 kg/m3
Gostota plina pri 0 ºC in 1,013 bar ρ0 = 1,251 kg/m3
Gostota pri temperaturi vrelišča ρTV = 0,81 kg/l
Vrelišče Tv = -195,8 ºC
Tališče TR = -210,0 ºC
Kubična temperaturna razteznost Β = 0,003674 [K-1]
Plinska konstanta R = 296,7 J/kgK
Specifična toplota cp = 1038 J/kgK
Molekularna teža M = 28,016
Kritična temperatura Tk = -147,1 ºC
Kritični tlak pk = 33,9 bar
Izparilna toplota R = 199,42 KJ/kg

 

 

Splošne lastnosti

Dušik je plin brez barve, vonja in okusa. Sam ne gori, ne pospešuje gorenja in ni strupen. Utekočinjeni dušik je brez barve in nekoliko lažji od vode. Z drugimi elementi težko reagira. Spaja se z nekaterimi kovinami, kot n.pr. natrijem, magnezijem in litijem. Slabo prevaja toploto in elektriko in slabo se topi v vodi.

Pridobivanje

Kisikarna SPG pridobiva dušik po enakem postopku kot kisik. Proizvodnja dušika je 1500 Nm3/h v plinastem stanju. Tlak dušika znaša 0,24 bar, ki ga komprimiramo na višji tlak ali utekočinimo. Utekočinjen se skladišči v 600 m3 kriogenem rezervoarju.

Uporaba

Proizveden dušik je zelo čist, saj vsebuje maksimalno le 10 ppm kisika. Dosežena čistoča je 99,999. Uporaba dušika je zaradi njegove inertnosti mnogostranska. Uporabljamo ga v industriji, pa tudi v medicini. Veliko ga uporabljamo za proizvodnjo amoniaka, nepogrešljiv je v kemični, živilski in elektronski industriji. Veliko ga uporabljamo za izdelavo umetnih gnojil. V metalurgiji ga uporabljamo kot zaščitni plin v žarilnih pečeh; pri instalacijah plinovodov ga uporabljamo za prepihovanje oz. preprečevanje eksplozivnih mešanic, uporabljamo ga za proizvodnjo solitrne kisline, za proizvodnjo plastičnih mas itd. Zelo velik pomen ima utekočinjeni dušik v kriogeni tehniki in krio biologiji za konzerviranje živih človeških in živalskih celic, krvi, vakcin, encimov, tkiv, organov itd. Veliko ga uporabljamo za hitro zmrzovanje kvalitetnih živilskih proizvodov, za hlajenje med transportom, za zmrzovanje tekočin v ceveh pri popravilih, za čišenje plastičnih in gumijastih odpadkov itd.

Skladiščenje in transport

Podjetje TPJ ima sodobno polnilnico plinastega dušika v jeklenke zmogljivosti 200 kg dušika na uro. Dušik se polni v jeklenke ali snope jeklenk do tlaka 200 bar in se kot takšnega prevaža do prodajno – distribucijskih centrov po Sloveniji ali direktno h kupcem.

Za prevoz utekočinjenega dušika ima TPJ na razpolago lastne cisterne za prevoz, ki so skladne predpisom ADR. Pri kupcih – porabnikih se tako dostavljeni utekočinjeni dušik (LIN) pretoči v stabilen kriogeni skladiščni rezervoar različne prostornine in delovnega tlaka. Nivo in tlak dušika v rezervoarju je telemetrično nadziran, informacije se prenašajo v distribucijski center na Jesenicah, ki skrbi, da je neodvisno ud kupca, v rezervoarju zmeraj zadostna količina za nemoteno obratovanje. Za uplinjanje dušika za rabo na trošilih služijo zračni ali toplovodni uplinjevalniki. Postrojenje deluje avtomatsko brez potrebnega nadzora ali posluževanja kupčevega osebja.

Varnostni ukrepi pri delu z dušikom

Plinasti dušik ni strupen, pač pa povečanje njegove koncentracije v zraku povzroči zmanjšenje koncentracije kisika, kar lahko pri dihanju pripelje do zadušitve. Posebno nevarno je, če tekoči dušik izparev v neventiliranih prostorih. Pare tekočega dušika so lahko zelo nevarne zaradi svoje nizke temperature, tekoči dušik pa v stiku s kožo ali tkivom povzroča težke poškodbe, podobne opeklinam. Enake poškodbe lahko povzročijo tudi vsi drugi utekočinjeni plini.

Tekoči dušik smemo skladiščiti in uporabljati le v dobro ventiliranih prostorih ob istočasni kontroli koncentracije kisika v zraku. Oseba, ki ima opravka s tekočim dušikom, mora uporabljati zaščitna sredstva, kot n.pr. zaščitna očala, ščitnik za obraz, primerne rokavice, zaščitno ogrinjalo ali obleko ipd.