Osnovni podatki

Kemična formula N2O
Gostota plina pri 0 ºC in 1,013 bar ρ0 = 1,978 kg/m3
Vrelišče Tv = -78,5 ºC
Tališče TR = -87 ºC

 

Splošne lastnosti

Dušikov oksidul je brezbarven, sladkobno dišeč plin, ki pri višjih temperaturah z dodatkom kisika razpada. Plin ni vnetljiv, pospešuje pa gorenje. Pod tlakom pri ohlajanju preide v brezbarvno tekočino in otrdi pri prehitrem izparevanju v kristalizirano maso. Dušikov oksidul pri sobni temperaturi ne odda kisika, povzroča pa, pomešan s kisikom, pri vdihovanju evforijo z narkotičnim vplivom (smejalni plin).

Pridobivanje

Tehnično pridobivamo dušikov oksidul s segrevanjem amonijevega nitrata: NH4 NO3 → N2O + 2 H2O

Uporaba

Dušikov oksidul se uporablja v medicini in slaščičarski stroki. Zaradi svojega opojnega delovanja ga v kombinaciji z drugimi narkotičnimi sredstvi uporabljajo pri operacijah v anestetične in analgetične namene. Za anestezijo ga uporabljamo v razmerju proti kisiku 80 : 2 . Uporabljamo ga tudi v laboratorijih za mešanje z acetilenom za doseganje visokih temperatur plamena.

Skladiščenje in transport

Dušikov oksisul se transportira in skladišči  v jeklenkah. Trenutno je N2O edini opojni plin, ki je v bolnišnicah primeren za centralno napajanje porabnikov v operacijskih sobah in sobah intenzivne nege. Pri centralnem oskrbovanju porabnikov v bolnišnicah odpadejo velike prevozne jeklenke, ki iz skladišča vzete niso bile nikdar posebno čiste in brez škodljivih mikroorganizmov. Ker je poraba dušikovega oksidula proti porabi kisika razmeroma majhna, zadostuje za centralno oskrbo s plinom v srednje velikih bolnišnicah snop 2 × 2 oz. 2 × 3 35-kg jeklenk.
Varnostni ukrepi pri delu z dušikovim oksidulom

Instalacija za oksidul potrebuje skrben nadzor in vzdrževanje. Redno je treba prekontrolirati vsa odjemna mesta in instalacijo glede na tesnost in deformacijo. Pri delu z N2O moramo vedeti, da se N2O sicer ne veže na hemoglobin, se pa v krvi topi 100 × boljeod kisika in se zato v telesu zelo hitro absorbira. Torej je nevarnost evforičnega stanja vedno prisotna, če ne poskrbimo za absolutno tesnost vseh plinskih instalacij. Mnogo varnejše delo zagotovimo, če imamo plinsko postajo, in ne z jeklenkami, kjer sta obe komponenti plina pod visokim tlakom, temveč delamo z utekočinjenima komponentama pri nižjih tlakih. V tem primeru odpade možnost poškodb, ki so vedno prisotne pri razkladanju in nakladanju jeklenk.