Osnovni podatki

Kemična formula CO2
Gostota plina pri 20 ºC ρ20 = 1,84 kg/m3
Gostota plina pri 0 ºC in 1,013 bar ρ0 = 1,977 kg/m3
Gostota pri temperaturi vrelišča ρTV = 1,178 kg/l
Vrelišče Tv = -78,5 ºC
Tališče TR = -56,6 ºC
Kubična temperaturna razteznost Β = 0,003726 [K-1]
Plinska konstanta R = 188,8 J/kgK
Specifična toplota cp = 820 J/kgK
Molekularna teža M = 44,01
Kritična temperatura Tk = +31 ºC
Kritični tlak pk = 73,6 bar
Izparilna toplota R = 235,6 KJ/kg

 

Splošne lastnosti

Pri normalnih pogojih je ogljikov dioksid brez barve, brez vonja in kiselkastega okusa. Plin ni vnetljiv in je 1,5 × težji od zraka. Ni strupen. CO2 se ne more nahajati v tekočem stanju pri temperaturah, višjih od kritične, ne glede na tlak. Iz 1 kg utekočinjenega ogljikovega dioksida dobimo ca 506 litrov CO2 . Pri temperaturah in tlakih pod trojno točko je CO2 lahko v trdnem stanju (suhi led).

Pridobivanje

CO2 je produkt zgorevanja trdnih, tekočih in plinastih goriv, ki vsebujejo ogljik. Iz dimnih plinov ga izločimo z absorbcijo s pomočjo kalijevega karbonata. V naravi ga lahko zajamemo pri slatinskih vrelcih. CO2 pridobivamo tudi pri glivičnem vrenju sladkorja v alkohol ali pa v apnenicah pri žganju apna ter pri proizvodnji amoniaka.

Uporaba

Velike količine ogljikovega dioksida porabi živilska industrija za izdelavo sodavice in drugih brezalkoholnih osvežujočih pijač in kot zaščitni plin pri proizvodnji in pakiranju živil. CO2 se veliko uporablja pri tehniki električnega obločnega varjenja kot zaščitni plin (postopek MAG). Utekočinjen ogljikov dioksid uporabljamo kot hladilno sredstvo pri različnih postopkih, pri gašenju požarov vnetljivih tekočin in  plinov ter električnih naprav. Kot učinkovito hladilno sredstvo v živilski industriji se uporablja CO2 v obliki »suhega ledu«.

Skladiščenje in transport

Utekočinjeni ogljikov dioksid večjim porabnikom dostavljamo v izoliranih cisternah. Iz transportne cisterne se pod tlakom 20 bar pretoči v kriogeni stabilni rezervoar. Dostav CO2 manjšim porabnikom je največkrat v 40 litrskih jeklenkah pod tlakom 100 bar. Jeklenka vsebuje ca 30 kg plina in sta pri tem tekoča in plinska faza v ravnotežju.
Varnostni ukrepi pri delu z ogljikovim dioksidom

CO2 ni vnetljiv in ni strupen, v večjih koncentracijah nad 5000 ppm pa je zaradi zmanjšane količine kisika lahko zelo nevaren – dušeč. Zaradi lastne teže se zbira v jamah, kanalih, vodnjakih in pri vsebnosti 4 % CO2 v zraku že povzroča težave, glavobole in omotico. Vsebnost 8 – 10 % CO2 v zraku povzroča nezavest in smrt. Pred vstopoom v takšne prostore, kjer se lahko zbira CO2, je potrebno plin odsesati in po potrebi zaščititi dihala, ves prostor pa ustrezno ventilirati. Stik s suhim ledom povzroča ozebline in oseba, ki ima opravka z njim, mora biti ustrezno zavarovana z osebnimi zaščitnimi sredstvi. Jeklenke morajo biti dimenzionirane za tlak 190 bar; temperature, ki so jim jeklenke izpostavljene, pa ne smejo preseči 52 °C.