Osnovni podatki

Propan Butan
Kemična formula C3H8 C4H10
Gostota tekoče faze pri 0 ºC ρ20 = 0,52 kg/l 0,58 kg/l
Gostota plina pri 0 ºC in 1,013 bar ρ0 = 2,019 kg/Nm3 2,703 kg/Nm3
Gostota glede na zrak dV = 1,552 2,09
Vrelišče Tv = -42,1 ºC -0,5 ºC
Tališče TR = -187,7 ºC -138,3 ºC
Parni tlak pri 20 °C Pv = 8,6 bar
Specifična toplota tekoče faze pri 0 °C cp = 2,428 kJ/kgK cp = 3,35 kJ/kgK
Specifična toplota plinske faze pri 20 °C cp = 0,407 kJ/kgK cp = 0,42 kJ/kgK
Molekularna teža M = 44,1 58,12
Kurilnost (zgornja) Hu = 92970kJ/Nm3 Hu = 121800 kJ/Nm3
Izparilna toplota pri parnem tlaku 1,013.105 Pa R = 427 kJ/kg R = 385 kJ/kg
Meja eksplozivnosti 2,0 – 10,0 Vol % 1,8 – 8,5 Vol %

 

Splošne lastnosti

Utekočinjeni naftni plin je brezbarven, brez vonja in vnetljiv. Ni strupen, je pa močno narkotično sredstvo. Pri normalnih temperaturah se pod pritskom utekočini.

UNP je oznaka za več vrst ogljikovodikov, kot n.pr. propan, butan, isobutan, in mešanica propana in butana. Njihova dobra stran je, da vsebujejo zelo malo žvepla, vendar pa moramo z njimi ravnati previdno zaradi lahko vnetljivosti in eksplozivnosti.

Propan je idealno gorivo, saj so parni tlaki utekočinjenega propana tudi pri nizkih temperaturah -10 °C še vedno dovolj veliki, da lahko plin izhaja iz jeklenk v zadostnih količinah. Butan je po kurilni vrednosti sicer boljši od propana, ima pa pri temperaturi okrog 0 °C že tako nizke parne tlake, da jeklenke ni več možno prazniti brez posebnega uparjevalnika. Pri mešanici propana in butana, ki je na razpolago v jeklenkah za gospodinjske potrebe, sta oba utekočinjena plina v takem razmerju, da je pri nižjih temperaturah še vedno toliko nadtlaka, da je jeklenke možno prazniti. Če jeklenka ni sifonirana oz. narobe obrnjena in plin izpareva v jeklenki, potem težinska in volumenska koncentracija obeh plinov neposrdeno menja in vsebujejo prve količine več propana, zadnje pa več butana. Na koncu se lahko zgodi, da se zaradi ohlajanja jeklenke ob večjem odvzemu plina ta ohladi na okoli 0 °C in se pri tej temperaturi ostanek tekočega butana ne more več upariti.

Pridobivanje

UNP pridobivajo iz zemeljskega plina ali iz nafte v rafinerijah. V manjših količinah pa UNP pridobivajo tudi pri raznih petrokemijskih postopkih, pri suhi destilaciji premoga, pri proizvodnji sintetičnih goriv itd.

Uporaba

Kot gorivo ga uporabljamo v gospodinjstvih, gostinstvu in industriji (železarne, prehrambene industrije, tekstilna industrija, steklarska in keramična industrija itd.). Uporabljamo ga za pogon motorjev z notranjim zgorevanjem, v hladilni tehniki in industriji sintetičnih materialov. UNP je našel mesto tudi v varilni tehniki. Z njim varimo, spajkamo in režemo razne kovine. (Jekla z UNP ne moremo variti.).

Skladiščenje in transport

UNP se v velikih količinah skladišči v posebnih rezervoarjih pod tlakom. Iz skladiščnih rezervoarjev se tekoča faza prečrpava v polnilno postajo za polnjenje jeklenk ali pa v uparjalno postajo, kjer naftni plin upari in se lahko v plinasti fazi dobavlja uporabnikom.
Varnostni ukrepi pri delu z UNP

Pri delu z UNP je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe, ki jih predpisujejo pravilniki.