Osnovni podatki

Kemična formula H2
Gostota plina pri 20 ºC ρ20 = 0,08987 kg/m3
Gostota plina pri 0 ºC in 1,013 bar ρ0 = 0,08987 kg/m3
Gostota pri temperaturi vrelišča ρTV = 0,084 kg/l
Vrelišče Tv = -252,8 ºC
Tališče TR = -259,4 ºC
Kubična temperaturna razteznost Β = 0,003662 [K-1]
Plinska konstanta R = 4122 J/kgK
Specifična toplota cp = 14245 J/kgK
Molekularna teža M = 2,016
Kritična temperatura Tk = -239,9 ºC
Kritični tlak pk = 13,0 bar
Izparilna toplota R = 40,3 KJ/kg

 

 

Splošne lastnosti

Vodik je plin brez barve, vonja in okusa in ni strupen. Od vseh poznanih plinov je vodik najlažji in tudi gorljiv. Vodik je močno reaktiven in kemijsko reagira z večino kemijskih elementov. Temperatura plamena pri zgorevanju vodika v zraku je 1700 °C,  v kisiku 2400 °C. Pomešan z zrakom tvori eksplozivno mešanico (pokalni plin). Vžigalna temperatura je 500 °C, eksplozijsko območje pa 4 – 75 volumenskih % pri atmosferskem tlaku. Tekoči vodik je prozoren in brez vonja ter 14 × lažji od vode. Zanimivo je, da se pri eksploziji od visokega tlaka na nižji tlak vsi plini ohladijo, le vodik se celo nekoliko ogreje. Tudi iz instalacij, ki so za vse druge pline nepropustne, vodik difundira in se izgublja skozi stene.

Pridobivanje

V SPG pridobivamo vodik z elektrolizo vode, ki spada med obnovljivi vir. Proizvodna zmogljivost vodikarne je 140 Nm3/h. Tlak vodika se dvigne s kompresorjem do 200 bar, pri katerem se akumulira v bateriji akumulacijskih jeklenk. Vodik se na veliko pridobiva z reformiranjem zemeljskega plina (metana) s pomočjo nikljevega katalizatorja.

Uporaba

ACRONI Jesenice uporablja vodik kot redukcijsko sredstvo in zaščitni plin v jeklarskih žarilnih pečeh, skupaj z dušikom. Vodik uporablja tudi prehrambena, steklarska, elektro in elektronska industrija. Največ vodika se uporablja v kemični industriji za proizvodnjo sintetičnega amoniaka, za proizvodnjo sintetičnega klorovega vodika, za pridobivanje metanola, za hidriranje olj in  masti in za proizvodnjo alkohola. Vodik se uporablja tudi pri avtogenem varjenju aluminija, pri rezanju kovin pod vodo in pri rezanju s plazmo. V laboratorijih ga uporabljajo za doseganje izredno nizkih temperatur, kot gorivo pa v raketni tehniki. V zadnjem času se uporablja kot vir energije v gorivnih celicah.

Skladiščenje in transport

Podjetje TPJ ima sodobno polnilnico plinastega vodika v jeklenke zmogljivosti 20 jeklenk/h. Vodik se polni v jeklenke ali snope jeklenk do tlaka 200 bar in se kot takšnega  prevaža do prodajno – distribucijskih centrov po Sloveniji ali direktno h kupcem.
Varnostni ukrepi pri delu z vodikom

Vodik ni strupen, prevelika koncentracija v zraku pa lahko povzroči pri dihanju – zadušitev. Brez posebnih detektorjev se ne da ugotoviti nevarna mešanica v prostoru, zato je potrebna največja previdnost pri delu v zaprtih prostorih. Kjer obstaja nevarnost tvorbe nevarnih koncentracij, je potrebno namestiti detektor plina, pa tudi plamena, in plin izsesati iz zgornjih delov prostora. V eksplozivno ogroženih conah mora biti vsa oprema v ustrezni Ex začitni izvedbi v skladu z ATEX direktivo.