Osnovni podatki

Gostota plina pri 20 ºC ρ20 = 1,2046 kg/m3
Gostota plina pri 0 ºC in 1,013 bar ρ0 = 1,2928 kg/m3
Gostota pri temperaturi vrelišča ρTV = 0,86 kg/l
Vrelišče Tv = -194 ºC
Tališče TR = -272 ºC
Kubična temperaturna razteznost Β = 0,003674 [K-1]
Plinska konstanta R = 287,0 J/kgK
Specifična toplota cp = 1005 J/kgK
Molekularna teža M = 28,97
Kritična temperatura Tk = -140,7 ºC
Kritični tlak pk = 37,7 bar
Izparilna toplota R = 205,33 KJ/kg

 

Splošne lastnosti

Zrak je nevnetljiv plin brez barve in vonja. Sestoji iz dušika in kisika, majne količine žlahtnih plinov, nekoliko ogljikovega dioksida in vodne pare. V praksi velja, da je zrak sestavljen iz 78 prostorninskih % dušika, 21 % kisika in 1 % drugih plinov. Količina CO2 v zraku stalno narašča. Utekočinjen zrak, iz katerega je izločen ogljikov dioksid, je modrikaste barve z vsebnostjo CO2 pa je mlečne barve. Zraka je na zemlji neomejene količine in tvori našo atmosfero.

Pridobivanje

Kot že povedano, je zrak na razpolago v neomejenih količinah in ga je po potrebi treba le komprimirati, mehansko ali kemično očistiti, ali utekočiniti. Sintetični zrak pridobivamo z mešanjem dušika in kisika.

Uporaba

Komprimirani zrak v jeklenkah pod tlakom 150 – 200 bar se uporablja za zagon velikih dieselskih motorjev, za pogon raznih mehaničnih naprav in orodja, za dihalne aparate itd. Uporabljajo ga pleskarji in lakirnice za razprševanje barve, posebno očiščen zrak pa se uporablja v medicini, astronavtiki in podmornicah. Marsikje, kjer se je komprimirani zrak uporabljal kot vir energije v raznih mehaničnih napravah, ga je izpodrinil dušik.

Skladiščenje in transport

V plinastem stanju se zrak skladišči in transportira v jeklenkah pod tlakom 150 do 200 bar. v tekočem stanju pa v krio kontejnerjih ali rezervoarjih.
Varnostni ukrepi pri delu z zrakom

Zrak je osnovni pogoj za obstanek vsega živega sveta. Ni strupen in ni vnetljiv, kljub temu pa je treba z njim v jeklenkah ravnati ravno tako pazljivo, kot z vsakim drugim nevnetljivim komprimiranim plinom.